Документи за учебната 2022/2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023

Програма за равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2022/2023