Документи

|Длъжностно лице за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR) -адвокат Елена Златева

 
 С ПРИЛОЖЕНИЯ:

Етичен кодекс 2021/2021

ПДУ 2021/2022

Стратегия за развитие 2021/2022

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022

Механизъм за справяне с училищния тормоз 2021/2022

План за превенция на противообществените прояви 2021/2022

План за квалификационна дейност 2021/2022

План на комисията за връзки с обществеността за 2021/2022

План за безопасност на движението 2021/2022

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2021/2022

План на дейността на комисията по организацията на училищните празници 2021/2022

Правилник за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 2021/2022

Програма за целодневно обучение на учебния ден 2021/2022