Музейната  сбирка на СОУ,,Неофит Рилски’’ град  Хармали е открита на 30.03.1984г. във връзка  с честването на:

- 1300г. от оснoвавнето на българската държава;

- 150г. Просветно дело в Харманли;

- 75г.от откриването на първия гимназиален клас

Тя е реализирана от колектив с ръководител-худ.Стефан Куртев. В експозицията са представени 104 фотоса , 110 документи и 31 предмета.

В периода на промените, през 90 –те години училищният музей беше затворил врати за посетители. По-късно музейната сбирка е наводнена , а експонатите унищожени.

 

През 2006г. 15 ентусиазирани ученици създават клуб ,,Родолюбие’’ с ръководител Денка Ангелова - учител по история. Основната рабoта на клуба е възстановяване нa училищия  музей. На следващата година учениците приемат предизвикатеството да работят по проект: ,,Дейността на клуб ,,Родолюие’’ за обновяване  на възстановения училищен музей’’

 по  Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А " УЧИЛИЩЕТО ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА ‘’, модул ,,Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност".

Това е първият проект реализиран в нашето училище с включен толкова голям човешки ресурс като участници и партньори.

След неговото успешно приключване училищният музей отвори отново врати за посетители и е един от най-добрите училищни музеи в България.