ПОКАНА

17.02.2015 16:39

ЗА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ НА СОУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЗА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОД.

 

До учители, служители, Синдикални секции, родители, Настоятелство, ученически съвет, ученици и всички заинтересовани, които желаят да участват с мнения, предложения и препоръки по разпределение на средствата по параграфи в делегиран

 БЮДЖЕТ 2015 на СОУ “Неофит Рилски“.

 

Стойностните показатели и правила са на разположение в учителската стая на училището, публикувани са на сайта на училището и във вестник „Новини“.

Мнения, предложения и препоръки се приемат в писмен вид при г-жа Галя Вангелова – ЗАС / канцелария на училището / и ще бъдат разгледани на Общо събрание.

Краен срок: 24.02.2015г.

 

                                                                                              АНТОНИЙ ЯНКОВ

                                                                                         Директор на СОУ ”Н. Рилски”

                                                                                        гр. Харманли