Практическо проиграване на план за евакуация

11.10.2017 20:11

    На 11.10.2017 г./сряда/ от 10.30 ч. се проведе практическо занятие/учебна евакуация/ при пожар или авария с учениците, педагогическия и помощен / непедагогически / персонал.

В занятието участваха:

Ученици – 597

Педагогически персонал - 51

Помощен/ непедагогически / персонал  - 15

 Евакуацията на учениците се организира и ръководи от Ръководството на училището. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището.