Учебна евакуация

24.10.2018 11:44

Практическо проиграване на план за евакуация

 

На 24.10.2018 г./сряда/ от 10.30 ч. се проведе практическо занятие/учебна евакуация/ при пожар или авария с учениците, педагогическия и помощен / непедагогически / персонал.

В занятието участваха:

Ученици – 595

Педагогически персонал - 49

Помощен/ непедагогически / персонал  - 10

Етапи на занятието:

 Евакуацията на учениците се организира и ръководи от Ръководството на училището. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището.

Занятието включи теоретична и практическа част.

Теоретичната част се състоя в:

Запознаване на учениците с пътя на евакуация, съгласно евакуационния план на училището.

 

 Практическата част от занятието протече по следния начин:

1. При откриване на пожара/аварията/ служител незабавно е уведомил Ръководството на училището;

2. Директорът на училището незабавно организира евакуация;

3. Със звук от ръчна сирена се имитира началото на практическото занятие;

4. Евакуацията на учениците и служителите на СУ „Неофит Рилски“ се извърши за 5  минути, като учениците се изведоха организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата;

5. Учениците и служителите заеха своите места на площадката . Всички евакуирани ученици бяха преброени от преподавателите, които докладваха на г-жа Румяна Русева – ЗДУД и г-жа Живка Делчева - ЗДУД. Те от своя страна докладваха на Директора на училището – г-жа Валентина Павлова;

6. Директорът обяви края на практическото занятие и обясни накратко постигнатите резултати и допуснатите грешки.