Държавен план-прием след VII клас

Профил "Икономическо развитие, с интензивно изучаване на АЕ "

 с интензивно изучаване на чужд език /английски/

1 паралелка с 26 ученици.

    Профилиращи предмети в курса на обучение:

 • Английски език

 • География и икономика

 • Балообразуване: 

   2 * оценката от НВО по български език и литература

                                  +

   2 * оценката от НВО по математика

                                  +

         оценката от дипломата по български език и литература от СОО

                                  +

         оценката от дипломата по английски език от СОО      

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

с интензивно изучаване на английски език 

1 паралелка с 26 ученици.

 

  Профилиращи предмети в курса на обучение:

 •  Информатика

 •  Информационни технологии 

 •  Английски език

  Балообразуване:

 2 * оценката от НВО по математика

                                 +

 2* оценката от НВО по български език и литература

                                 +

      оценката по информационни технологии от СОО

                                +

      оценката по английски език от СОО

                                        

Профил "Природни науки"  

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език 

 1 паралелка с 26 ученици.

Профилиращи предмети в курса на обучение:

 •    Биология и здравно образование

 •    Химия и опазване на околната среда

 Балообразуване:
 

         2 * оценката от НВО по български език и литература

                               +

         2 * оценката от НВО по математика

                               +

         оценката по  биология и здравно образование от СОО                      

                              +

         оценката по химия и и опазване на околната среда от СОО

 

 

Училищен план-прием за ПЪРВИ клас

Една паралелка от 22 ученици. 

  

 • За първокласниците се предоставя отделен вход и специално пригодена стая за тяхното обучение.

 • Училището разполага с кабинет и учители за деца със специални образователни потребности.

 • Желаещите ученици могат да посещават занималня за подпомагане  усвояването на знанията.

Училищен план-прием за V-ти клас

4 паралелки, на които предлага изучаване на чужд език - английски, немски и руски (по избор) и ИУЧ- по избор. 

 •    Училището разполага с кабинет и учители за деца със специални образователни потребности.

 •    Желаещите ученици могат да посещават занималня за подпомагане  усвояването на знанията.

 Необходими документи за прием в СУ “Н. Рилски”

 • Заявление за записване по образец на училището;

 • Удостоверение за завършен начален етап на образование.