2021-2022

ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБ РАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЕ НА КРИЗИ"

През учебната 2021-2022 г. СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Целите на проекта са:

  • Осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за развиване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Мотивиране на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в следните дейности:

  • Дейност 1:Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  • Дейност 2:Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  • Дейност 3:Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

 

Общо 104 ученици, в това число 12 първокласници и 28 учители са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. 

Проведените обучения с учениците са свързани с образователните платформи G Suite for Education и Школо, използвани в училище. Целта на обученията е да въведе учениците в технологията и методологията при обучение от разстояние в електронна средва (ОРЕС).