2017-2018

Mроект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) 

 
                                            ГРУПИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Обучителни затруднения

Занимание по интереси

Аз експериментирам и уча по химия Волейбол "Младежи"
 
ДОКАТО ИГРАЕМ,КОЛКО МНОГО ЩЕ УЗНАЕМ
 
Духът на здравето
 
Математиката е по-лесна
 
Зумба
 
Можем повече
 
Зумба-2
 
Мога да чета и да разказвам
 
Информационни технологии
 
Химията – наука за природата
 
Клуб "Приложение на ИТ във фотографията"
 
  Клуб“Родолюбие“
 
  Моят роден край - виртуална разходка
 
  Хранене и здраве
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ


период сума
15.09.2017     -     31.10.2017г. 162,14 лв.
01.11.2017     -     31.12.2017г. 658,98 лв.