Административни услуги

Обява за медиатор


Заявление за издаване на дубликат


Заявление за издаване на европейско приложение


Приемане и преместване на ученици


Издаване на диплома за средно образование


Издаване на удостоверение за валидиране


Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 1


Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 1


Издаване на заповед за признаване за звършен период от чужда държава


Издаване на дубликат за документ за завършен клас


Издаване на европейско приложение към дипломата