Стипендии

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование

 в СУ"Неофит Рилски"

Чл. 14. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, т. 1 за постигнати образователни резултати, имат ученици със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 (без СИП), изчислен с точност до третия десетичен знак, от първия учебен срок или от предходната учебна година .

(2) Критерии за класиране и подбор на учениците са: "среден успех на ученика" за съответния период, не повече от 3 неизвинени остъствия и не повече от 70 извинени отсъствия /освен ако не са от трайно боледуване/ за предходен учебен срок.

(3) Учениците се класират в низходящ ред съобразно получени точки.

(4) Точките за всеки ученик се изчисляват с точност до първия десетичен знак по следния начин:

1. Брой точки = "среден успех"х100

(5) Индивидуалният размер на стипендията се определя съобразно получения брой точки от всеки ученик, който кандидатства за нея, както следва:

1. от 600 до 588 точки - 40 лева на месец;

2. от 587,9 до 528 точки - 35 лева на месец;

(8) При еднакъв брой точки, на по-предна позиция се класира ученик, допуснал по-малко неизвинени отсъствия през предходния учебен срок /учебна година. Установяването на броя неизвинени отсъствия се извършва от комисията.

(9) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.Чл. 15. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, т. 2 от настоящите правила за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат ученици, със среден успех не по-нисък от Добър 4,50 за първия учебен срок или за предходната учебна година, не повече от 3 неизвинени отсъствия, не повече от 70 извинени за предходен учебен срок и чийто месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 минимална работна заплата.

(2) Учениците се класират във възходящ ред на месечния доход на член от семейството.

(3) При еднакви доходи, на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех.

(4) Размерът на стипендията е 30 лева.

(5) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.


Чл. 16. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6 т. 3 от настоящите правила за подпомагане на ученици с трайни увреждания имат ученици, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

(2) Стипендията е в размер на 30 лева.


Чл. 17. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6, т. 4 от настоящите правила за подпомагане на ученици без родители имат ученици, чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение .

(2) Стипендията е в размер на 30 лева месечно.