Проекти 2020/2021

Проект "Подкрепа за успех"

Формирани 22 групи:

14 са за допълнително обучение:
 • 3 по математика,
 • 7 по български език и литература
 • 4 по информационни технологии;
8 групи по занимания по интереси по една: хореография; батминтон, родолюбие, математика, журналистическо писане, волейбол, в света на мултимедията и хореография;

НП " Изграждане на училищна STEM среда"

В превод STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. С изграждането на STEM център за технологии в креативните индустрии целим:

 • разширяване обхвата на иновативните методи;
 • поставяне учениците в ролята на предприемачи чрез създаване на реални продукти;
 • усъвършенстване модела на учебния час, чрез въвеждане на интегрирани модули от учебното съдържание в прогимназиален и гимназиален етап по природни, хуманитарни науки, математика, изкуствa и ИТ.

Центърът ще бъде разположен в източното крило на третия етаж на площ 500 кв. метра. Ще включва зона за дизайн, трансформираща се в презентационно студио, обърната класна стая и зона за правене, зона за релакс и движение и малък тих кът за учителя. Ще бъде обзаведена с модулни мебели, подходящи за екипна дейност. Ще бъде оборудвана с най-съвременна техника.

Учебният час ще се превърне в изследователско пътешествие за учениците, които ще правят връзки между различните области на знанието от природни и хуманитарни науки, изкуство, програмиране. Това ще бъде възможно чрез интегрирани модули между отделните учебни предмети.

Изграждането на центъра ще даде възможност на учениците:
• да бъдат в ролята на предприемачи и да създават реални продукти - като брошури, етикети, декорация, 3D - модели;
• да програмират роботи, да извършват аудио и видео обработка;
• да се обучават на 3 нива в класни и извънкласни форми;
• да използват много и най-съвременна техника като дронове, плотери, 3D-камери, принтери, скенери
• да учат във вдъхновяваща среда;
• да споделят и реализират идеи, да откриват, изследват и прилагат получените знания и умения в различни продукти и с взаимодействие с местния бизнес;
• да продължат образованието си, избирайки професиите на бъдещето
А на учителите да използват иновативни методи-бреймсторминг, работа върху проекти, екипна дейност, облачни технологии, моделът 1:1, за да преподават по интересен и непринуден начин

Проектът е финансиран по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" на стойност 267 300 лв. Собственият принос съгласно изискванията на програмата е минимум 10% от посочената сума, възлизаща на 26 700 лв. Средствата сме планували да набавим чрез различни инициативи и дарения.

Апелираме съпричастност в нелеката ситуация на мерки и ограничения, които не ни дават възможност да изпълним всички инициативи по набиране на средства като благотворителни коктейли, базари, концерти и акции.

Екипът, разработил проекта, както и цялата училищна общност при СУ "Неофит Рилски"- гр.Харманли, се обръщаме към вас с огромна молба да ни подпомогнете финансово, за да осъществим идеята си и изградим най-съвременната и вдъхновяваща среда за нашите ученици. Нека и в нашия малък град младите хора да имат възможността да получат качествено, актуално и модерно образование!

Изпълнението на проектните дейности могат да бъдат проследени на фейсбук страницата ни:


Проект -"Игрите и учението - Приятели по пътя към знанието"

Средно училище "Неофит Рилски" спечели проект по ПУДООС.

СУ"Неофит Рилски" спечели проект по ПУДООС и МОСВ. Наименованието на проекта е: "ИГРИТЕ И УЧЕНИЕТО - ПРИЯТЕЛИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО" по Национална кампания "Чиста околна среда - 2021г." на тема "Обичам природата - и аз участвам", а сумата за реализирането му е 4 949,86 лева.

При изпълнение на проекта бяха монтирани униĸaлни xyдoжecтвeни пeйĸи. Toвa ca пeйĸи във вид нa paзтвopeни ĸниги c изпиcaни нa тяx стихове и текстове, насочени към екологичното образование и oтпeчaтaни изoбpaжeния, cвъpзaни с опазване на околната среда. Пейките - книги, символизиращи учението и знанието ĸpacят и посрещат учениците с предизвикателния и иновативния си вид. По проекта са заложени и красиви комбинирани съоръжения за игри и учение на открито, като маса -"не се сърди човече", комбинирана маса - шах и дама. Освен това са закупени кошчета за смет, градински кашпи с целогодишно зелени цветя. По проекта бяха закупени и засяти цветя, посадъчен материал, храсти и декоративни дървета.

Средно училище "Неофит Рилски" спечели проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА-"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА". Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" - 2020.

Проектът е предназначен за учениците от начален етап. Стойността на проекта е - 9 500,63 лв.

Благодарение на реализираният проект, учениците от начален етап се сдобиха с нови и модерни чинове и столове, диванчета и барбарони, на които могат да отдъхнат и да почетат някоя от многобройните книги на българското и световното литературно творчество за деца, енциклопедии и др., също спечелени по проекта. В проекта бе заложено закупуване на различни образователни, възпитателни и забавни игри- групови и индивидуални, на които малките деца да се радват. А по предвидените дейности, учениците получиха консумативи и материали, за да могат да ги използват в творческите изяви и занимания по интереси.

Учителите от начален етап спечелиха и проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" по Модул: "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" - 2021 г.

Проектът включва схема за разчертаване и боядисване на външна площадказа управление на велосипед в градски условия. Площадката е с размер 11 м х 6 м. Предвижда се закупуване на голяма подвижна площадка с размер 5 м х 4,45 м. Площадките за обучение по безопасност на движението по пътищата ще бъдат оборудвани и обзаведени с необходимите материали, като светофар, пътрни знаци, конуси и др., а на учениците, които ги използват ще се предостави велосипед, предпазни жилетки, каски, симулационни очила за алкохол и цигари. Предстои закупуването на програмируем учебен робот. Проекта е в етап на реализиране.Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
 • Допустими дейности
 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
 • Индикатори за изпълнение:
 • В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.
 • Индикатори за резултат:
 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници - 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията
 • COVID-19 - 20 000 броя.

Изграждане на съвременна образователна среда, модул БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"