Обществен съвет мандат 2023 -2025

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станислав Михов Желев

ЧЛЕНОВЕ:

1.Николай Колев - Член (представител на Община Харманли)

2.Недялка Иванова - Митева - Член (от квотата на родителите)

3.Христина Вълкова Тодорова - Член (от квотата на родителите)

4.Елица Георгиева Плачкова - Член (от квотата на родителите)

5.Гюлсер Нешет Салиф - Член (от квотата на родителите)

6.Диана Тончева Петкова - Член (от квотата на родителите)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Ралица Цветанова Атанасова - Член (от квотата на родителите)

2.Тихомира Иванова Иванова - Член (от квотата на родителите)

3.Васил Шаринов - Член (представител на Община Харманли)

ПРОТОКОЛИСТ, ОТГОВОРНИК ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОРЕСПОДЕНЦИЯ:

Румяна Русева, ЗДУД