Проекти 2022/2023


Проект "Равен достъп до училищно образование в условие на кризи"

През учебната 2022-2023 г. СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Целите на проекта са:

  • Осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за развиване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Мотивиране на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в следните дейности:

  • Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Всички първокласници родители на първокласници и медиатори са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Проведените обучения с учениците са свързани с образователните платформи G Suite for Education и Школо, използвани в училище. Целта на обученията е да въведе учениците в технологията и методологията при обучение от разстояние в електронна средва (ОРЕС).

Получените и усвоени средства са в размер на 1340,84 лв.