БЮДЖЕТ  2018  ГОДИНА
БЮДЖЕТ 2018 година
с тримесечно разпределение
на СУ"Неофит Рилски" гр.Харманли
               
 
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
               
наименование параграф Бюджет I II III IV
    подпарагр. 2018        
I Приходи            
1 Приходи и доходи от собственост 24 00 3960 1193 923 922 922
1.1 Приходи от наеми на имущество 24 05 3960 1193 923 922 922
1.2 Приходи от наеми на земя 24 06          
2 Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 37 02 -119 -30 -30 -29 -30
3 Трансфери м/у бюджети 61 00 1292538 387761 323135 258507 323135
3.1 Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост 61 05          
3.2 Върт.трансфери в системата на ПРБ 61 09 1292538 387761 323135 258507 323135
4 Врем.безл.заеми м/у бюджети и сметки за ср.от ЕС 76 00          
5 Събрани средства и изв.плащания от/за сметки ЕС 88 03 -15421 -15421      
6 Депозити и средства по сметки /нето/ 95 00 70335 70335 0 0 0
6.1 Остатък в левове по сметки от предходния период / + / 95 01  70335 70335      
6.2 Наличност в левове  по сметки в края на периода / - / 95 07          
6.3 Наличност в левове  в касата  в края на периода / - / 95 11          
  Всичко приходи   1351293 443838 324028 259400 324027
               
Разходи    за държавни дейности  
               
  Дейност 322  Неспециализирани  училища без професионални гимназии            
II Разходи   Бюджет 2018 I II III IV
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 947141 241042 236785 232529 236785
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01 947141 241042 236785 232529 236853
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 47320 47320 0 0 0
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 2000 2000      
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 43320 43320      
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08          
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09 2000 2000      
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 215885 74156 55206 26871 59652
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 107481 26870 26870 26871 26870
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 27202 5202 10000   12000
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 45462 15462 15000   15000
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 35740 26622 3336   5782
4 Издръжка 10 00 40988 5619 19408 0 15961
4.1 Храна 10 11 1224 408 408   408
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 4914       4914
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 1000   1000    
4.5 Материали 10 15          
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 11211 211 11000    
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 10000 5000 5000    
4.8 Текущ реумонт 10 30 1000   1000    
4.9 Командировки в страната 10 51 1000   1000    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 1205       1205
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98 9434       9434
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 4000 4000 0 0 0
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01          
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 4000 4000      
7 Стипендии 4000 34887 11629 11629   11629
7 Придобиване на ДМА 52 00 49600 49600 0 0 0
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01          
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03 49600 49600      
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04          
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05          
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06          
8 Придобиване на НДА 53 00          
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01          
  Всичко разходи   1339821 433366 323028 259400 324027
               
  Натурални показатели шифър план план план план план
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111 66        
2 Численостна МРЗ 8700 7        
3 Брой ученици редовна форма 2600 666        
4 Брой ученици самостоятелна форма 6000 24        
5 Стипендианти - брой 6900 401        
6 Изплатени средства за превоз на учители 7300          
               
  Дейност 532  Програми за временна заетост            
II Разходи   Бюджет 2018 I II III IV
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 0 0 0 0 0
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01          
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 464 464 0 0 0
2.2 за нещатен персонал по труд.правоотношения 02 01 464 464      
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 87 87 0 0 0
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 51 51      
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 23 23      
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 13 13      
  Всичко разходи   551 551 0 0 0
               
  Дейност 713  Спорт за всички            
II Разходи   Бюджет 2018 I II III IV
4 Издръжка 10 00 3382 3382 0 0 0
4.1 Храна 10 11          
4.2 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14          
4.3 Материали 10 15 942 942      
4.4 Вода,горива и енергия 10 16          
4.5 Разходи за външни услуги 10 20 2440 2440      
4.6 Командировки в страната 10 51          
4.7 Разходи за застраховки 10 62          
  Всичко разходи   3382 3382 0 0 0
               
  Дейност 338 Ресурсно подпомагане            
II Разходи   Бюджет 2018 I II III IV
4 Издръжка 10 00 7539 6539 1000 0 0
4.1 Храна 10 11          
4.2 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14          
4.3 Материали 10 15 1000   1000    
4.4 Вода,горива и енергия 10 16 6539 6539      
4.5 Разходи за външни услуги 10 20          
4.6 Командировки в страната 10 51          
4.7 Разходи за застраховки 10 62          
  Всичко разходи   7539 6539 1000 0 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

БЮДЖЕТ  2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
  ГР. ХАРМАНЛИ
                                                    към 31.12.2016год.                                761006
Приходи    за  ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности
         
наименование параграф Годишен   
    подпараграф план Отчет
I Приходи      
1 Приходи и доходи от собственост 24 00 7065 7065
1.1 Приходи от наеми на имущество 24 05 7065 7065
1.2 Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст 37 02 -307 -307
1.3 Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната 45 01 709 709
1.4   88 03   4061
2 Трансфери м/у бюджети 61 00 1010991 1003477
2.1 Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост 61 05    
2.2 Върт.трансфери в системата на ПРБ 61 09 1010991 1003477
2.3 предоставени трансфери 62 01    
3 Депозити и средства по сметки /нето/ 95 00 19138 19138
3.1 Остатък в левове по сметки от предходния период / + / 95 01  19138 19138
3.2 Наличност в левове  по сметки в края на периода / - / 95 07   0
3.3 Наличност в левове  в касата  в края на периода / - / 95 11   0
  Всичко приходи   1037596 1034143
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 3… Група…01..  Дейност…322…………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 676102 674290
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01 676102 674290
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 88677 88677
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 4568 4568
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 43480 43480
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08 34080 34080
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09 6549 6549
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 147710 147710
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 77608 77608
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 24484 24484
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 33158 33158
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 12460 12460
4 Издръжка 10 00 78843 78843
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 5460 5460
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 6620 6620
4.5 Материали 10 15 5314 5314
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 40131 40131
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 18200 18200
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51 1797 1797
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 1321 1321
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 6297 6297
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 6297 6297
  Стипендии 40 00 26053 26053
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00 10304 10304
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01 10304 10304
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   1033986 1032174
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111 68.5 68.4
2 Численостна МРЗ 8700 11 7
3 Брой ученици   637  
4 Брой стипендианти   277 277
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 7… Група…21..  Дейност……713…………………………………………………………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00    
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01    
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00    
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02    
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05    
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08    
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09    
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00    
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51    
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52    
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60    
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80    
4 Издръжка 10 00 1738 1029
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13    
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14    
4.5 Материали 10 15 1043 1043
4.6 Вода,горива и енергия 10 16    
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 2522 881
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51    
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 45 45
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00    
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81    
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00    
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01    
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   3610 1969
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111    
2 Численостна МРЗ 8700

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

БЮДЖЕТ  2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
  ГР. ХАРМАНЛИ
                                                    към 31.12.2016год.                                761006
Приходи    за  ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности
         
наименование параграф Годишен   
    подпараграф план Отчет
I Приходи      
1 Приходи и доходи от собственост 24 00 7065 7065
1.1 Приходи от наеми на имущество 24 05 7065 7065
1.2 Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст 37 02 -307 -307
1.3 Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната 45 01 709 709
1.4   88 03   4061
2 Трансфери м/у бюджети 61 00 1010991 1003477
2.1 Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост 61 05    
2.2 Върт.трансфери в системата на ПРБ 61 09 1010991 1003477
2.3 предоставени трансфери 62 01    
3 Депозити и средства по сметки /нето/ 95 00 19138 19138
3.1 Остатък в левове по сметки от предходния период / + / 95 01  19138 19138
3.2 Наличност в левове  по сметки в края на периода / - / 95 07   0
3.3 Наличност в левове  в касата  в края на периода / - / 95 11   0
  Всичко приходи   1037596 1034143
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 3… Група…01..  Дейност…322…………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 676102 674290
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01 676102 674290
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 88677 88677
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 4568 4568
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 43480 43480
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08 34080 34080
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09 6549 6549
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 147710 147710
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 77608 77608
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 24484 24484
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 33158 33158
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 12460 12460
4 Издръжка 10 00 78843 78843
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 5460 5460
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 6620 6620
4.5 Материали 10 15 5314 5314
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 40131 40131
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 18200 18200
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51 1797 1797
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 1321 1321
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 6297 6297
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 6297 6297
  Стипендии 40 00 26053 26053
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00 10304 10304
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01 10304 10304
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   1033986 1032174
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111 68.5 68.4
2 Численостна МРЗ 8700 11 7
3 Брой ученици   637  
4 Брой стипендианти   277 277
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 7… Група…21..  Дейност……713…………………………………………………………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00    
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01    
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00    
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02    
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05    
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08    
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09    
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00    
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51    
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52    
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60    
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80    
4 Издръжка 10 00 1738 1029
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13    
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14    
4.5 Материали 10 15 1043 1043
4.6 Вода,горива и енергия 10 16    
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 2522 881
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51    
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 45 45
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00    
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81    
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00    
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01    
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   3610 1969
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111    
2 Численостна МРЗ 8700    
3        
4        
5        

БЮДЖЕТ  2016 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 година
с тримесечно разпределение
на СОУ"Неофит Рилски" гр.Харманли
               
Приходи  за  делегираните от държавата дейности
               
Наименование парагараф Бюджет
2016
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим.
I Приходи            
1 Приходи и доходи от собственост 24 00 7062 1765 1765 1765 1767
1.1 Приходи от наеми на имущество 24 05 7062 1765 1765 1765 1767
1.2 Приходи от наеми на земя 24 06 0        
2 Внесен данък, в/у прих.от стоп.дейн.на бюдж.предпр. 37 02 -212 -53 -53 -53 -53
3 Трансфери м/у бюджети 61 00 996426 298927 249107 199285 249107
3.1 Върт.трансфери в системата на ПРБ 61 09 996426 298927 249107 199285 249107
4 Депозити и средства по сметки /нето/ 95 00 19138 19138 0 0 0
4.1 Остатък в левове по сметки от предходния период / + / 95 01  19138 19138      
4.2 Наличност в левове  по сметки в края на периода / - / 95 07          
4.3 Наличност в левове  в касата  в края на периода / - / 95 11          
5 Събрани средства и изв.плащания от/за сметки 88 03 0        
  Всичко приходи   1022414 319777 250819 200997 250821
               
               
               
Разходи  за  делегираните от държавата дейности
               
               
Дейност 322 Общообразователни училища 
II Разходи парагараф Бюджет
 2016
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим.
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 738692 151936 195892 194972 195892
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01 738692 151936 195892 194972 195892
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 30411 21498 4457 0 4456
2.1 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 1000 1000      
2.2 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 17826 8913 4457   4456
  Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08 10000 10000      
2.4 Други плащания и възнаграждения 02 09 1585 1585      
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 156176 81374 44445 0 30357
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 84795 39001 25008   20786
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 25461 18595 6866   0
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 33920 14778 9571   9571
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 12000 9000 3000    
4 Издръжка 10 00 54064 39980 0 0 14084
4.1 Храна 10 11 0        
4.2 Медикаменти 10 12 0        
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 6880 6880      
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 1607 1607      
4.5 Материали 10 15 1033 993     33
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 20000 20000      
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 10000 10000      
4.8 Текущ реумонт 10 30 0        
4.9 Командировки в страната 10 51 500 500      
4.10 Разходи за застраховки 10 62 0        
4.11 Други разходи за СБКО 10 91 0        
4.12 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98 14051       14051
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 7000 7000 0 0 0
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01 0        
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 7000 7000      
6 Стипендии 4000 24106 6031 6025 6025 6032
7 Основен ремонт на ДМА 51 00 0        
8 Придобиване на ДМА 52 00 10220 10220      
9 Придобиване на НДА 53 00 0 0 0 0 0
9.1 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01 0        
  Всичко разходи   1020669 318039 250819 200997 250821
               
  Натурални показатели шифър план план план план план
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111 68,5        
2 Брой ученици редовна форма 6000 627        
3 Брой ученици самостоятелна форма 6001 10        
4 Брой стипендианти 6900 277        
5 Изплатени средства за превоз на учители 7300          
6 Численостна МРЗ 8700 11        
               
               
               
               
               
               
Дейност 713 Спорт за всички
II Разходи парагараф Бюджет
 2016
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим.
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 0 0 0 0 0
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по
трудови правоотнош.
01 01 0        
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 0 0 0 0 0
2.1 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 0        
2.2 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 0        
2.3 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08 0        
2.4 Други плащания и възнаграждения 02 09 0        
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 0 0 0 0 0
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 0        
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 0        
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 0        
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 0        
4 Издръжка 10 00 1738 1738 0 0 0
4.1 Храна 10 11 0        
4.2 Медикаменти 10 12 0        
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 0        
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 0        
4.5 Материали 10 15 50 50      
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 0        
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 1688 1688      
4.8 Текущ реумонт 10 30 0        
4.9 Командировки в страната 10 51 0        
4.10 Разходи за застраховки 10 62 0        
4.11 Други разходи за СБКО 10 91 0        
4.12 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98 0        
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 0 0 0 0 0
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01 0        
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 0        
6 Основен ремонт на ДМА 51 00 0        
7 Придобиване на ДМА 52 00 0        
8 Придобиване на НДА 53 00 0 0 0 0 0
8.1 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01 0        
  Всичко разходи   1738 1738 0 0 0

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

БЮДЖЕТ  2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
  ГР. ХАРМАНЛИ
                                                    към 31.12.2016год.                                761006
Приходи    за  ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности
         
наименование параграф Годишен   
    подпараграф план Отчет
I Приходи      
1 Приходи и доходи от собственост 24 00 7065 7065
1.1 Приходи от наеми на имущество 24 05 7065 7065
1.2 Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст 37 02 -307 -307
1.3 Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната 45 01 709 709
1.4   88 03   4061
2 Трансфери м/у бюджети 61 00 1010991 1003477
2.1 Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост 61 05    
2.2 Върт.трансфери в системата на ПРБ 61 09 1010991 1003477
2.3 предоставени трансфери 62 01    
3 Депозити и средства по сметки /нето/ 95 00 19138 19138
3.1 Остатък в левове по сметки от предходния период / + / 95 01  19138 19138
3.2 Наличност в левове  по сметки в края на периода / - / 95 07   0
3.3 Наличност в левове  в касата  в края на периода / - / 95 11   0
  Всичко приходи   1037596 1034143
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 3… Група…01..  Дейност…322…………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00 676102 674290
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01 676102 674290
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00 88677 88677
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 4568 4568
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05 43480 43480
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08 34080 34080
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09 6549 6549
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00 147710 147710
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51 77608 77608
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52 24484 24484
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60 33158 33158
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80 12460 12460
4 Издръжка 10 00 78843 78843
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13 5460 5460
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14 6620 6620
4.5 Материали 10 15 5314 5314
4.6 Вода,горива и енергия 10 16 40131 40131
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 18200 18200
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51 1797 1797
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 1321 1321
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00 6297 6297
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81 6297 6297
  Стипендии 40 00 26053 26053
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00 10304 10304
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01 10304 10304
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   1033986 1032174
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111 68.5 68.4
2 Численостна МРЗ 8700 11 7
3 Брой ученици   637  
4 Брой стипендианти   277 277
Разходи    за  делегирани от държавата дейности
         
Функция 7… Група…21..  Дейност……713…………………………………………………………..
II Разходи      
1 Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. 01 00    
1.1 Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. 01 01    
1.2 Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. 01 02    
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 02 00    
2.1 Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн 02 01    
2.2 Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения 02 02    
2.3 Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала 02 05    
2.4 Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение 02 08    
2.5 Други плащания и възнаграждения 02 09    
3 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05 00    
3.1 Осиг.вноски от работодатели за  ДОО 05 51    
3.2 Осиг.вноски от работодатели за  Уч.ПФ 05 52    
3.3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 05 60    
3.4 Вноски.за ДЗПО от работодатели 05 80    
4 Издръжка 10 00 1738 1029
4.1 Храна 10 11    
4.2 Медикаменти 10 12    
4.3 Постелен инвентар и облекло 10 13    
4.4 Учебни и научно-изслед.р-ди, книги 10 14    
4.5 Материали 10 15 1043 1043
4.6 Вода,горива и енергия 10 16    
4.7 Разходи за външни услуги 10 20 2522 881
4.8 Текущ реумонт 10 30    
4.9 Командировки в страната 10 51    
4.10 Командировки в чужбина 10 52    
4.11 Разходи за застраховки 10 62 45 45
4.12 Други разходи за СБКО 10 91    
4.13 Др.некласифицирани по др.параграфи  разходи 10 98    
5 Платени данъци, такси и администр.санкции 19 00    
5.1 Платени държ.такси, данъци и др. 19 01    
5.2 Платени общински такси, данъци и др. 19 81    
6 Основен ремонт на ДМА 51 00    
7 Придобиване на ДМА 52 00    
7.1 Придобиване на компютри и хардуер 52 01    
7.2 Придобиване на сгради 52 02    
7.3 Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения 52 03    
7.4 Придобиване на транспортни средства 52 04    
7.5 Придобиване на стопански инвентар 52 05    
7.6 Изграждане на инфраструктурни обекти 52 06    
7.7 Придобиване на други ДМА 52 19    
8 Придобиване на НДА 53 00    
8.01 Придобиване на  програмни продукти и лицензи  53 01    
  Всичко разходи   3610 1969
         
  Натуарални показатели шифър план отчет
1 Щатни бр.по трудови правоотношения 111    
2 Численостна МРЗ 8700    
3        
4        
5