График за 2023/2024 г.


График на дежурства за I учебен срок


График на консултациите за I учебен срок


График на 2 час на класа за I учебен срок


График нa класните и контролните работи за I учебен срок


График нa родителските срещи


График за провеждане на пробни изпити за НВО и ДЗИ