График за 2022/2023 г.


График обща подкрепа


График на родителските срещи


График на дежурства за II учебен срок


График на консултациите за II учебен срок


График на 2 час на класа за II учебен срок

График на класните и конролните работи за II учебен срок

График за провеждане на допълнителни консултации за ученици с цел превенция на обучителни затруднения