Приобщаващо образование

Дейности за обща и допълнителна подкрепа

Наредба за приобщаващо образование

График за провеждане на допълнителни концултации на ученици с цел превенция на обучителни затруднения, съгл. чл.27 от Наредбата за приобщаващо образование