Държавна финансова помощ

Държавата отпуска еднократна помощ от 300 лв за всички ученици, записани в първи и осми клас, независимо от доходите. Родителите могат да кандидатстват до 15 октомври 2022.

Сумата се отпускат на два пъти - по 150 лева на месец след подаване на заявлението и в началото на втория учебен срок.

При повече от 5 неизвинени отсъствия на ученика, родителите трябва да върнат получената сума.

Необходими документи:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  3. Медицински протокол на ЛКК - в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;

Документите се подават до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес по един от следните начини:

  1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  3. по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.